Algemene voorwaarden OrangeSmile B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. OrangeSmile: OrangeSmile B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Fellenoord 41, 5612 AA te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74454293.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie OrangeSmile een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: OrangeSmile en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan OrangeSmile zich jegens de Klant heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen OrangeSmile en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van OrangeSmile en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die via een offerteaanvraag op de website van OrangeSmile of rechtstreeks middels de webwinkel van OrangeSmile wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door OrangeSmile geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van OrangeSmile op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door OrangeSmile aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, uiteenlopende promotieartikelen en relatiegeschenken begrepen kunnen zijn.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OrangeSmile, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing. Deze worden door OrangeSmile in een voorkomend geval uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van OrangeSmile (waaronder zijn offertes en aanbod in zijn webwinkel mede begrepen) is vrijblijvend. OrangeSmile kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van OrangeSmile dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van OrangeSmile, op de eventueel daartoe door OrangeSmile aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van OrangeSmile, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OrangeSmile uitdrukkelijk en Schriftelijk anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | TOLERANTIES

Geleverde aantallen kunnen 10% afwijken van het uitdrukkelijk overeengekomen aantal. Deze toleranties dient de Klant te accepteren. De daadwerkelijk geleverde aantallen worden aan de Klant in rekening gebracht. Indien reeds betaling heeft plaatsgevonden, wordt in geval van een minderlevering het teveel betaalde gecrediteerd en in geval van een meerlevering wordt het te weinig betaalde achteraf in rekening gebracht.

ARTIKEL 5. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het volgende lid kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk herroepen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van:
 1. volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht om andere reden volgens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. Deze gronden zijn voor het huidige productaanbod van OrangeSmile niet relevant, maar indien daarvan in toekomstige gevallen toch sprake is, zal de betreffende uitsluitingsgrond uitdrukkelijk in het aanbod bij het betreffende Product worden vermeld.
 1. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door OrangeSmile aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij OrangeSmile. Zo spoedig mogelijk nadat OrangeSmile in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal OrangeSmile de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Producten mogen tijdens de bedenktijd van 14 dagen dan ook niet verder in gebruik worden genomen dan nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen.
 3. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventuele verpakking aan OrangeSmile retourneren. De kosten van retournering komen voor rekening van de Consument. Bovendien komt het risico van verlies en beschadiging tijdens het retourtransport voor rekening van de Consument.
 4. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen. Teruglevering dient te geschieden naar het daartoe door OrangeSmile bekendgemaakte retouradres.
 5. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. OrangeSmile is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 6. De Consument maakt aanspraak op terugbetaling van de koopprijs van de te retourneren Producten én de eventueel betaalde verzendkosten, tenzij slechts een gedeelte van de Overeenkomst op Afstand wordt herroepen, in welk geval de verzendkosten niet voor terugbetaling in aanmerking komen. Op het terug te betalen bedrag wordt in mindering gebracht de eventuele waardevermindering als bedoeld in het vorige lid.
 7. Terugbetaling uit hoofde van lid 8 geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand conform lid 3, mits de Producten door OrangeSmile zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 5

 1. Het bepaalde in het volgende lid laat het bepaalde in artikel 4 onverlet.
 2. Indien de Klant overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. OrangeSmile kan in het voordeel van de Klant en onder nader door hem te bepalen voorwaarden afwijken van het bepaalde in het vorige lid, doch kan OrangeSmile daartoe nimmer worden verplicht. Indien OrangeSmile in een voorkomend geval in het voordeel van de Klant afwijkt van het bepaalde in het vorige lid, kan de Klant daaraan voor toekomstige gevallen geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 7. | LEVERTIJDEN

 1. OrangeSmile spant zich in de eventueel overeengekomen levertijd na te komen, echter is deze levertijd uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijn.
 2. Het verzuim van OrangeSmile treedt niet eerder in dan nadat de Klant OrangeSmile Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en OrangeSmile na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. Welke termijn redelijk is hangt af van de omstandigheden van het geval en wordt in een voorkomend geval in overleg met OrangeSmile vastgesteld.
 3. Verzuim van OrangeSmile biedt de Klant recht op ontbinding van de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de Producten door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres.
 2. OrangeSmile behoudt zich het recht voor bestellingen in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 5 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies, beschadiging en waardevermindering van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 4. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Klant kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is OrangeSmile gerechtigd de Producten op kosten van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten.
 5. In het geval dat de Klant afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van OrangeSmile mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. OrangeSmile is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten, de redelijke kosten voor opslag van de Producten en eventueel andere door de tekortkoming van de Klant ontstane kosten.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Klant dient op het moment van leveren van de Producten, althans onmiddellijk daarna, te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt en de Producten vrij zijn van zichtbare of anderszins ten tijde van de levering kenbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent dient de Klant onmiddellijk aan OrangeSmile mede te delen.
 2. In geval van ten tijde van de levering voor de Klant redelijkerwijs niet zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dient de Klant daarvan binnen vijf dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan OrangeSmile.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan door de Consument mededeling is gedaan aan OrangeSmile.
 4. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan OrangeSmile bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 5. Indien een klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Om de kwaliteit en andere kenmerken van een Product te beoordelen, kan de Klant een onbedrukt sample daarvan bestellen.
 2. De garantie op de Producten is beperkt tot de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens OrangeSmile kunnen doen gelden (conformiteit).
 3. Een aanspraak op basis van eventuele garantie of non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van een Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan OrangeSmile toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege OrangeSmile en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van OrangeSmile zijn uitgevoerd.
 4. Voor een geldig beroep op eventuele garantie of non-conformiteit dient de Klant ter zake tijdig en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 bij OrangeSmile te klagen.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. OrangeSmile is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportbeperkingen, fouten en tekortkomingen van toeleveranciers van OrangeSmile, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van OrangeSmile of derden, waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst door OrangeSmile niet mogelijk is.
 2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien OrangeSmile bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. OrangeSmile is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst OrangeSmile ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door OrangeSmile in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is OrangeSmile gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Voorts is OrangeSmile gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door OrangeSmile op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die OrangeSmile dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien OrangeSmile de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door OrangeSmile is aangegeven, zijn alle door OrangeSmile vermelde en door de Klant aan OrangeSmile verschuldigde bedragen exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege. Verzendkosten voor samples gelden per sample indien de samples vanuit verschillende locaties worden verzonden. Indien de Klant een Consument is, vermeldt het aanbod van OrangeSmile uitdrukkelijk de totale prijs van de Producten, met inbegrip van alle belastingen, en, voor zover van toepassing, alle vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.
 2. OrangeSmile is gerechtigd volledige vooruitbetaling van de Klant te vorderen, met dien verstande dat OrangeSmile een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door OrangeSmile aangewezen wijze en op het door OrangeSmile aangegeven moment dan wel binnen de door OrangeSmile vermelde termijn.
 4. Betalingen dienen te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde wettelijke handelsrente, de ‘gewone’ wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, met dien verstande dat ter zake niet in het nadeel van Consumenten wordt afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan OrangeSmile kan worden toegerekend.
 2. OrangeSmile is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, vertragingsschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Mocht OrangeSmile aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft OrangeSmile te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient OrangeSmile hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van OrangeSmile ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van OrangeSmile is beperkt tot nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 10. Indien herstel of vervanging uit hoofde van garantie of non-conformiteit niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van OrangeSmile beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van OrangeSmile betrekking heeft.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens OrangeSmile bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De Klant vrijwaart OrangeSmile van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan OrangeSmile toerekenbaar is.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van OrangeSmile of zijn toeleverancier totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht OrangeSmile hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan OrangeSmile of de door OrangeSmile aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. OrangeSmile is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de Producten door OrangeSmile aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. OrangeSmile is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. OrangeSmile is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van OrangeSmile een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat OrangeSmile Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404